Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Niniejszym informuję Pana / Panią, że przetwarzam Pana / Pani dane osobowe przekazane mi w związku z korzystaniem z mojej strony internetowej. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Krzysztof Nodar Ciemnołoński, e-mail: krz@polakogruzin.pl, tel. +48 792 004 069 (PL), +995 558 107 555 (GE).

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór treści do czytelników, optymalizacja naszych treści na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi zapytań na podstawie przebiegu obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji czytelników i określanie jakości obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

W związku Pana / Pani wizytą na mojej stronie internetowej, może dochodzić do powierzenia przetwarzania Pana / Pani danych następującym podmiotom:

 • H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA – w celu korzystania z systemu mailingowego,
 • Biuro Rachunkowe Radosław Król, ul. Główna 67, 05-502 Bobrowiec – w celu korzystania z usług księgowych,
 • partnerzy, którzy biorą udział w świadczeniu na Pana / Pani rzecz usług,
 • podmioty świadczące pomoc w zakresie obsługi technicznej i IT.

Okres przechowywania danych

Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przeze mnie działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzał Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abym je usunął),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abym ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pana / Pani mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/ Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać mi Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani mi dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może mi Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail krz@polakogruzin.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będę musiał odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem skorzystania zmoich usług.